Dodacie podmienky

 I. Rozsah
1. Tieto všeobecné dodacie podmienky upravujú zmluvné podmienky dodávky tovaru zo strany spoločnosti VUKI a.s. (ďalej len „predávajúci”). Detailná špecifikácia dodávaného tovaru je spravidla uvedená v ponuke predávajúceho. Zmluvné podmienky dodávky služieb zo strany predávajúceho sú vždy upravené osobitnou zmluvou.
2. V prípade, ak osobitná zmluva rieši niektorú otázku odlišne ako všeobecné dodacie podmienky, rozhodujúce sú ustanovenia zmluvy.
3. Akákoľvek odchýlka od týchto podmienok je platná len v prípade, ak je písomne odsúhlasená zo strany predávajúceho.
4. Všeobecné dodacie podmienky sú súčasťou ponuky predávajúceho, respektíve potvrdenia objednávky druhej strany (ďalej len „kupujúci”) zo strany predávajúceho.

 
II. Návrh na uzavretie zmluvy 
1. Predávajúci predkladá kupujúcemu návrh na uzavretie zmluvy v ponuke, ktorá obvykle špecifikuje druh a množstvo, ktoré sa pre dodávku káblov môže líšiť v rozsahu -5 % až +10 % ponúkaného tovaru, cenovú ponuku ako aj predpokladaný termín dodania tovaru.  Ponuka môže mať písomnú alebo ústnu formu a je platná po dobu definovanú v ponuke, spravidla nie dlhšiu ako 3 kalendárne dni odo dňa jej predloženia.
2. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká, ak nebol kupujúcim prijatý v stanovenej lehote.
3. Informácie uverejnené v katalógoch, na firemnom webe www.vuki.sk a inej propagačnej literatúre predávajúceho sú záväzné len v prípade, ak sa návrh na uzavretie zmluvy alebo potvrdenie objednávky predávajúcim na tieto informácie výslovne odvolá.
4. Kupujúci nie je bez súhlasu predávajúceho oprávnený poskytnúť návrh na uzavretie zmluvy alebo jeho časti tretej strane.
 
III. Uzavretie zmluvy 
1. Zmluvou sa ďalej rozumie dohoda o dodávke tovaru uzavretá medzi kupujúcim a predávajúcim v zmysle ustanovení týchto všeobecných dodacích podmienok.
2. Zmluva v zmysle týchto dodacích podmienok je uzavretá v okamihu, keď kupujúci v určenej lehote doručí predávajúcemu písomnú objednávku, ktorá je v plnom súlade s predchádzajúcou ponukou predávajúceho.
3. V prípade, ak kupujúci doručí predávajúcemu objednávku bez predchádzajúcej konkrétnej ponuky predávajúceho alebo sa s predchádzajúcou konkrétnou ponukou nezhoduje, zmluva sa považuje za uzavretú v okamihu, keď predávajúci potvrdí kupujúcemu akceptovanie objednávky,  alebo potvrdí objednávku priamo odoslaním tovaru.
4. Objednávka v zmysle predchádzajúcich odsekov musí byť v stanovenej lehote doručená do sídla predávajúceho. V prípade, ak je objednávka predávajúcemu doručená faxom, kupujúci je povinný najneskôr do 3 pracovných dní doručiť predávajúcemu aj originál objednávky. Ak táto podmienka nie je splnená, objednávka nemusí byť realizovaná.
5. Pri prvom objednaní tovaru zo strany kupujúceho je tento povinný doručiť predávajúcemu spolu s originálom objednávky aj originál aktuálneho výpisu z obchodného registra.
6. Termíny a podmienky dodania uvedené v potvrdení objednávky považuje predávajúci kupujúcim za akceptované, ak kupujúci do 3 pracovných dní od obdržania potvrdenia objednávky písomne neoznámi predávajúcemu návrh zmeny.
 
IV. Cena a platobné podmienky 
1. Cenou sa rozumie cena tovaru v sklade v mieste sídla predávajúceho bez nákladov na dopravu zo skladu predávajúceho a bez DPH.
2. Všetky náklady súvisiace s dopravou tovaru zo skladu v mieste sídla predávajúceho hradí kupujúci, pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak.
3. Predávajúci vystavuje kupujúcemu zálohové, čiastkové alebo konečné faktúry v dohodnutých termínoch.  Všetky faktúry sú splatné do 15 kalendárnych dní od dňa vystavenia, ak nie je dohodnuté inak.
4. Kupujúci uskutočňuje platby faktúr v EUR na bankový účet predávajúceho, ktorý je uvedený na príslušnej faktúre. Všetky poplatky a ďalšie náklady spojené s uskutočnením platby znáša kupujúci.
5. Kupujúci nie je oprávnený platbu znížiť, alebo viazať na splnenie podmienok, ktoré nie sú výslovne dohodnuté v zmluve.
6. Platba sa považuje za uskutočnenú pripísaním celej fakturovanej čiastky na bankový účet predávajúceho.
7. V prípade, ak kupujúci neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy (napríklad neuhradí včas zálohovú alebo inú faktúru), predávajúci je oprávnený: a) odsunúť výkon svojich povinností po dobu, kým kupujúci splní svoje záväzky, b) účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z dlžnej čiastky až do dňa splnenia záväzku kupujúceho, c) odstúpiť od zmluvy a uplatňovať náhradu škody.           
 
V. Dodanie tovaru 
1. Predávajúci umožní kupujúcemu prevzatie dodávky v mieste sídla predávajúceho v dohodnutom termíne. Za moment dodania sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim.
2. V prípade, ak si kupujúci vo svojej objednávke uplatní aj prepravu dodávky na určené miesto v SR iné ako sídlo predávajúceho, predávajúci zabezpečí dopravu prostredníctvom svojich zmluvných dopravcov na náklady kupujúceho. V takomto prípade sa dodávka považuje za uskutočnenú v momente odovzdania dodávky vybranému dopravcovi. 3. Predávajúci je povinný dodať tovar v termíne, ktorý je dohodnutý v zmluve, pričom 10 % dodávky môže byť balené v iných ako štandardne dodávaných dĺžkach. V prípade, ak má kupujúci splniť určité povinnosti pred dodaním tovaru (napr. vykonať platbu v prospech predávajúceho), lehota na dodanie tovaru začína plynúť až odo dňa splnenia povinnosti zo strany kupujúceho. 4. Predávajúci je oprávnený poskytnúť aj čiastočné alebo predčasné plnenie. 5. V prípade, ak je tovar pripravený na dodanie a dodanie nemôže byť vinou kupujúceho realizované do 5 pracovných dní od výzvy na prevzatie, dodanie sa považuje za uskutočnené týmto piatym pracovným dňom. Predávajúci je oprávnený tovar ďalej skladovať na náklady kupujúceho. Dohodnuté platobné podmienky týmto nie sú dotknuté. 6. V zmysle ust. § 445 Obchodného zákonníka nadobudne kupujúci vlastníctvo k dodanému tovaru až dňom jeho úplného zaplatenia.
 
VI. Nebezpečenstvo škody na tovare 
1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď sa dodanie považuje za uskutočnené v zmysle predchádzajúcich článkov.
 
VII. Záruka a zodpovednosť za škody 
1. Predávajúci poskytuje záruku, že dodaný tovar bude minimálne po dobu 24 mesiacov odo dňa dodania spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel, alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti, ak nie je v technickom liste alebo spracovateľskom návode uvedené inak.
2. Záruka je platná len za predpokladu, že kupujúci bez zbytočného odkladu oznámi písomne predávajúcemu všetky vyskytujúce sa vady.
3. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ak vada bola spôsobená po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho. 
4. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené dopravou, nevhodným skladovaním a manipuláciou, chybným zaobchádzaním, nesúladom medzi inštalačnými požiadavkami a prevádzkovými podmienkami, respektíve inými faktormi mimo dosahu predávajúceho.
5. Platnosť záruky sa končí okamžite v prípade, ak kupujúci alebo tretia strana nedodrží požiadavky na správne skladovanie tovaru, uskutoční úpravy alebo opravy tovaru alebo ktorejkoľvek jeho časti bez predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany predávajúceho.
6. Predávajúci je zodpovedný za škodu len v prípade, ak táto vznikla porušením jeho povinností.  Nezodpovedá však za takúto škodu, ak porušenie jeho zodpovednosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.  Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by túto prekážku alebo jej následky odvrátil, alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal.
7. Predávajúci nie je zodpovedný za žiadne škody v prípade nedodržania inštrukcií pre skladovanie, montáž, prevádzku a uvedenie do prevádzky.
8. V prípade škody spôsobenej niektorou zo zmluvných strán poškodená strana nebude uplatňovať náhradu ušlého zisku.
9. V prípade neoprávnenej reklamácie má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s posúdením vytýkajúcej vady tovaru, a to najmä nákladov na laboratórne skúšky tovaru, prepravu tovaru a personálne náklady.
10. Predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá za vonkajšie označenie výrobku, ktoré predávajúci na výrobok umiestnil na základe písomnej žiadosti kupujúceho. Kupujúci zodpovedá za výber vonkajšieho označenia v celom rozsahu. Za vadu výrobku sa nepovažuje rozdiel charakteristiky výrobku od vonkajšieho označenia výrobku, ktoré kupujúci požadoval na výrobok uviesť. 
 
VIII. Prechodné a záverečné ustanovenia 
1. Zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy:
a) v prípade omeškaní pri plnení zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou, avšak až po márnom uplynutí dodatočnej primeranej lehoty,
b) ak uskutočnenie dodávky sa stane nemožným z dôvodov, ktoré sú zapríčinené druhou stranou,
c) z dôvodov vyššej moci (vis major).
2. Odstúpením od zmluvy táto zaniká v momente, keď je prejav vôle oprávnenej strany doručený druhej strane.  Po tomto akte nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať, alebo meniť bez písomného súhlasu druhej strany.
3. Projektová dokumentácia, technická špecifikácia, ako aj vzorky, katalógy a ostatné produkty predávajúceho zostávajú duševným vlastníctvom predávajúceho.
4. Kupujúci súhlasí s tým, že nebude exportovať tovar dodaný predávajúcim do miest zakázaných exportnými predpismi EU.
5. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tohto záväzkového vzťahu sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 
Bratislava 20. apríla 2012  
Platné od 20. apríla 2012

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk Ďaďo Patrik e-shop © 2021