Zásady ochrany osobných údajov

Unilever berie súkromie vážne. Nasledujúcich päť princípov podchycuje náš prístup rešpektovania Vášho súkromia:

  1. Vážime si dôveru, ktorú nám dávate pri poskytovaní vašich osobných údajov. Vždy použijeme Vaše osobné údaje spôsobom, ktorý je férový a hodný tejto dôvery. 

  2. Máte právo si ujasniť, ako používame Vaše osobné údaje. Vždy by sme mali byť k Vám transparentní ohľadne toho, aké informácie hromadíme, ako s nimi narábame, s kým ich zdieľame a na koho sa môžete obrátiť v prípade, ak máte obavy.

  3. Ak máte obavy o tom, ako používame Vaše osobné údaje, budeme s Vami spolupracovať na ich okamžitom odstránení.

  4. Urobíme všetky primerané kroky, aby sme ochránili Vaše údaje pred zneužitím a v bezpečí.

  5. Budeme postupovať podľa všetkých príslušných zákonov o ochrane osobných údajov a budeme spolupracovať s orgánmi pre ochranu osobných údajov. V prípade nedostatočnej legislatívy o ochrane osobných údajov, budeme postupovať podľa všeobecne akceptovaných princípov o ochrane osobných údajov.

UNILEVER ZÁSADY O SÚKROMÍ

Posledná aktualizácia: august 2012                                                                   

Unilever je zaviazaný k ochrane Vašich osobných údajov a k zabezpečeniu toho, že Vaše osobné údaje sú chránené. Tieto Zásady o súkromí  vysvetľujú, aké osobné údaje zbierame a ako ich používame, zverejňujeme a tieto údaje chránime.

NA ČO SA TIETO ZÁSADY O SÚKROMÍ VZŤAHUJÚ?

Tieto Zásady o súkromí sa vzťahujú na osobné údaje zhromaždené spoločnosťami skupiny spoločností Unilever Group v súvislosti so službami, ktoré poskytujú.  Viac o Unilever Group na stránke http://unilever.com/aboutus/. Toto zahŕňa informácie z offline zdrojov prostredníctvom našich Infoliniek a spotrebiteľských call centier, kampaní priameho marketingu, stávok a súťaží a z online zdrojov cez naše webové stránky, značkové stránky platforiem tretích strán a aplikácií prístupných alebo použitých cez také webové stránky alebo platformy tretích strán, ktoré sú prevádzkované spločnosťami skupiny Unilever Group alebo v mene skupiny Unilever Group (“Stránky Unileveru”).Tieto Zásady o súkromí sú súčasťou všeobecných podmienok používania príslušnej Stránky Unileveru. Pre informácie o spoločnosti Unilever Group zodpovednej za ochranu Vašich osobných údajov si nižšie pozrite Vaše práva o súkromí a príslušné kontakty.

Tieto Zásady o súkromí sa nevzťahujú na:

Tieto Stránky Tretích Strán môžu mať ich vlastné zásady a všeobecné podmienky  o súkromí. Doporučujeme Vám, aby ste si ich prečítali predtým, ako použijete takéto Stránky Tretích Strán.

VÁŠ SÚHLAS

Unilever nebude zbierať, používať alebo zverejňovať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu. Vo väčšine prípadov si vyžiadame Váš súhlas jasne, ale v niektorých prípadoch, môžeme súhlas usúdiť z Vášho konania a správania. Použitím Stránky Unileveru, dávate súhlas relevantnej spoločnosti skupiny Unilever Group, ktorá zbiera, používa a zverejňuje Vaše osobné údaje podľa týchto Zásad o súkromí. 

Môžeme od Vás žiadať dodatočný súhlas, ak potrebujeme použiť Vaše osobné údaje na účely, ktoré nie sú zahrnuté do týchto Zásad o súkromí. Nie ste povinný poskytnúť taký obsah, ale ak sa rozhodnete ho neposkytnúť, tak Vaša účasť na určitých aktivitách môže byť obmedzená. Ak poskytnete dodatočný súhlas, podmienky tohto súhlasu by mali prevážiť v prípade konfliktu s podmienkami týchto Zásad o súkromí.

Ak nesúhlasíte so zbieraním, používaním a zverejňovaním Vašich osobných údajov takýmto spôsobom, prosím nepoužívajte Stránky Unileveru s Vašimi osobnými údajmi.

DETI

Väčšina Stránok Unileveru je navrhnutých a  zameraných pre dospelých užívateľov. Kde je Stránka Unileveru  cielená na používanie pre mladšie publikum, získame súhlas rodiča alebo poručníka predtým, ako pozbierame osobné údaje,  kde cítime potrebu tak konať, alebo ak si to vyžadujú príslušné zákony a smernice o osobných údajoch (vek pre ktorý sa vyžaduje súhlas závisí od krajiny). Ak ste neplnoletý a vo veku a v krajine, kde sa vyžaduje súhlas rodiča, mali by ste si prezrieť všeobecné podmienky týchto Zásad o súkromí spolu s rodičom alebo poručníkom, aby ste sa uistili, že im rozumiete, a že ich akceptujete.

Ak zistíme, že sme pozbierali údaje bez súhlasu rodiča alebo poručníka, kde sa taký súhlas žiada, vymažeme takéto údaje, akonáhle to bude možné.

Prístup k určitým častiam Stránok Unileveru a/alebo spôsobilosť získavať ceny, vzorky alebo iné odmeny sa môže obmedzovať na užívateľov v určitom veku. Môžeme používať Vaše osobné údaje na overenie Vášho veku a presadiť takéto vekové obmedzenia.

AKÉ INFORMÁCIE ZBIERAME?

V týchto Zásadách o súkromí, Vaše "osobné údaje" znamenajú informácie alebo časti informácií, ktoré umožňujú Vás identifikovať. Toto typicky zahŕňa informácie ako Vaše meno, adresu, prihlasovacie meno, fotku, e-mailovú adresu a telefónne číslo, ale môže takisto zahŕňať iné informácie ako napr. IP adresu, nákupné zvyklosti, prednosti a informácie o Vašom životnom štýle alebo prednosti ako napr. Vaše hobby a záujmy. Môžeme zbierať osobné údaje o Vás z rôznych zdrojov vrátane:

Môžeme zbierať informácie priamo od Vás, keď nám ich poskytnete, napr. keď sa zaregistrujete pre výhru cien alebo do súťaží, prihlásite sa získať informácie, používať aplikácie, kúpiť produkt alebo službu od nás, vyplníte dotazník, alebo poskytnete komentár alebo sa spýtate otázku.  Typ informácií, ktoré môžeme od Vás priamo pozbierať zahŕňajú Vaše:

Používame cookies a iné nástroje (ako napr. webové analytické nástroje a pixelové tagy) na automatický zber informácií o Vás, keď používate Stránky Unileveru, ktoré sú predmetom všeobecných podmienok Zásad o súkromí a príslušných zákonov a smerníc. Typ informácií, ktorý môžeme automaticky zbierať zahŕňa:

Väčšina internetových prehliadačov sa pôvodne nastavuje na akceptovanie cookies. Môžete zmeniť nastavenia na blokovanie cookies alebo na upozornenie, keď sú cookies poslané na Vaše zariadenie. Ak cookies deaktivujete, tak to môže mať dopad na Váš zážitok na Stránkach Unileveru.

Môžeme prijímať osobné údaje o Vás z iných zdrojov, ak ste súhlasili, že takéto informácie môžu byť zdielané. Toto môže zahŕňať informácie z komerčne dostupných zdrojov, ako napr. verejné databázy a dátové agregátory a informácie z tretích strán. Typ osobných informácií, ktoré môžeme pozbierať z takýchto zdrojov zahŕňajú:

AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje môžeme použiť:

Vaše osobné údaje môžeme použiť na:

Môžeme použiť Vaše osobné údaje na:

Vaše osobné údaje môžeme použiť na:

Kde pozbierame osobné údaje na špecifický účel, nebudeme ich skladovať dlhšie ako je nutné na naplnenie toho účelu, iba ak ich musíme skladovať pre legitímne obchodné alebo právne dôvody. Aby sme ochránili údaje pred náhodným alebo zlomyselným zničením, keď vymažeme údaje z našich  služieb, tak nemusíme hneď vymazať  zostávajúce kópie z našich serverov alebo ich hneď odstrániť z našich zálohových systémov.

SLUŽBA MOBILNÝCH ODKAZOV

Môžeme sprístupniť službu, prostredníctvom ktorej môžete dostať text alebo iný typ odkazu od Unileveru (ako napr. krátku odkazovú správu alebo SMS, vylepšenú odkazovú službu alebo EMS a multi-mediálnu odkazovú službu alebo MMS) na Vašom bezdrôtovom alebo mobilnom zariadení (“Služba mobilných odkazov”). Ak sa zaregistrujete pre jednu z našich Služieb mobilných odkazov, súhlasíte dostávať také odkazy od Unileveru na adrese alebo mobilnom čísle, ktoré poskytnete na takéto účely (dokým a dovtedy zvolíte nedostávať takéto odkazy podľa inštrukcií nižšie uvedeného odseku vo Vašich právach na súkromie a koho kontaktovať).

Rozumiete, že štandartné poplatky Vášho mobilného operátora sa vzťahujú na takéto odkazy, a že môžete sa inak rozhodnúť kedykoľvek podľa inštrukcií vo Vašich právach na súkromie a koho kontaktovať . Ak sa poplatky zaúčtovavajú do Vašej faktúry mobilného účtu, súhlasíte, že môžeme od Vás pozbierať a poskytnúť mobilnému operátorovi príslušné platobné informácie v tejto súvislosti. Reprezentujete sa ako majiteľ alebo autorizovaný užívateľ mobilného zariadenia, ktoré používate na registráciu pre Službu mobilných odkazov, a že ste autorizovaný schváliť takéto poplatky. K naplneniu určitých obmedzení a iných všeobecných podmienok spojených s každou Službou mobilných odkazov, sa môže požadovať poskytnutie osobných údajov ako napr. Vaše meno, textová správa, mobilná adresa alebo mobilné číslo. Môžeme takisto získať od Vás dátum, čas a obsah Vašich správ počas používania Služby mobilných odkazov. Použijeme získané informácie v súvislosti s našou Službou mobilných odkazov podľa Zásad o súkromí. Prosím, poznamenajte si, že Váš mobilný operátor a iní poskytovatelia služieb môžu takisto zbierať údaje o Vašom používaní bezdrôtového zariadenia a spôsoby zberu sa riadia ich vlastnými pravidlami.

Beriete na vedomie a súhlasíte, že Služba mobilných odkazov sa poskytuje prostredníctvom bezdrôtového systému, ktorý používa rádiá (a iné spôsoby) na šírenie komunikácie cez komplexné siete. Negarantujeme, že Vaše použitie Služby mobilných odkazov bude súkromné alebo bezpečné, a nenesieme zodpovednosť voči Vám za nedostatok súkromia alebo bezpečnosti, ktoré môžete zažiť.  Ste plne zodpovedný za opatrnosť a poskytnutie bezpečnostných krokov, ktoré najlepšie vyhovujú Vašej situácii a mienenému používaniu Služby mobilných odkazov.  Môžeme takisto pristúpiť obsah Vášho bezdrôtového a/alebo účtu mobilného telefónu s Vašim operátorom na účely identifikácie a vyriešenia technických problémov a / alebo sťažností za poskytované služby.

S KÝM ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

V rámci všeobecných pravidiel nezdieľame Vaše osobné údaje s nikým mimo spločností skupiny Unilever Group. Môžeme však zdielať Vaše osobné údaje s dôveryhodnými tretími stranami. Zistite viac.

Môžeme zdielať Vaše osobné údaje s:

Môžeme takisto zdielať osobné údaje s firmami, organizáciami a individuálmi mimo spoločností skupiny Unilever Group, ak veríme, že zverejnenie takýchto informácií je nutné pre právne dôvody. Zistite viac.

Vaše osobné údaje môžeme zdielať pre:

Ak budeme zdielať Vaše osobné údaje s treťou stranou, budeme sa maximálne snažiť, aby boli Vaše osobné údaje v bezpečí, podnikneme všetky primerané kroky, aby sme ich ochránili pred zneužitím, a aby sme ich použili iba spôsobom, ktorý je v súlade s našimi Zásadami o súkromí a zákonmi i smernicami o ochrane osobných údajov.

Unilever nepredáva osobné údaje s výnimkou odstúpenia celého alebo časti nášho podnikania inej entite, (napríklad, v súvislosti s predajom našej značky), alebo inak v súvislosti so spojením, konsolidáciou, zmenou kontroly, reorganizáciou alebo likvidáciou celého alebo časti nášho podnikania.

PRESMEROVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžeme presmerovať na servery, ktoré sa nachádzajú mimo krajiny, v ktorej žijete alebo členom alebo iným dôveryhodným tretím stranám založených v iných krajinách, tak že môžu spracovávať osobné údaje vo Vašom mene. Použitím Stránky Unileveru alebo poskytovaním osobných údajov Unileveru iným spôsobom, súhlasíte s naším konaním podľa podmienok týchto Zásad o súkromí a platných zákonov a smerníc.

Mali by ste si byť vedomý, že veľa krajín neposkytuje rovnakú právnu ochranu osobných údajov, akej sa tešíte  v krajiny Vášho pôvodu. Zakým Vaše osobné údaje sú v inej krajine, je možné k nim pristúpiť cez súdy alebo právo vynucujúce orgány či orgány národnej bezpečnosti v tej krajine v súlade s jej zákonmi. Ak existuje predmet takýchto požiadaviek právneho prístupu, sľubujeme, že ktokoľvek, kto spracuváva Vaše osobné údaje mimo Vašej krajiny pôvodu, je povinný uplatniť opatrenia na ich ochranu a má právo ich spracovávať iba podľa inštrukcií Unileveru.

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podnikáme všetky primerané opatrenia, aby sme Vaše údaje udržali v bezpečí a žiadame od akýchkoľvek tretích strán, ktoré narábajú alebo spracuvávajú Vaše osobné údaje pre nás, aby pre nás urobili to isté. Prístup k Vašim osobným údajom je utajený, aby nedošlo k nepovolenému prístupu, zmene alebo zneužitiu a je povolený iba našim zamestnancom a agentom v prípade potreby. 

VAŠE PRÁVA NA SÚKROMIE A KOHO KONTAKTOVAŤ

Ak mate nejaké otázky, komentáre alebo obavy o tom, ako spravujeme Vaše osobné údaje, potom nás môžete kontaktovať kliknutím na linku Kontaktujte nás na Stránke Unileveru, ktorá Vás nasmerovala k týmto Zásadám o súkromí. Alternatívne choďte na stránku  www.unilever.com, vyberte vhodnú krajinu a kliknite na linku  Kontaktujte nás. Vaša požiadavka bude nasmerovaná na vhodnú spoločnosť zo skupiny spoločností Unilever Group.

Máte právo povedať nám, ak:

Aby ste nám pomohli so spracovaním Vašej požiadavky, prosím uveďte Vaše plné meno a priezvisko a podrobnosti.

ZMENY K NAŠIM ZÁSADÁM O SÚKROMÍ 

Môžeme priebežne naše Zásady o súkromí  zmeniť a v takom prípade aktualizované Zásady o súkromí zavesiť na Stránky Unileveru. V prípade akejkoľvek zmeny materiálov Vás informujeme primeraným spôsobom.  Doporučujeme Vám pravidelne  navštíviť stránky, aby ste ostali informovaní o tom, ako používame Vaše osobné údaje.

INÉ ZÁSADY UNILEVERU O SÚKROMÍ 

Okrem Zásad o súkromí sa môžu realizovať špecifické kampane a propagácia, ktoré sa budú riadiť podľa dodatočných podmienok a zásad o súkromí. Doporučujeme Vám prečítať si tieto dodatočné podmienky a zásady o súkromí, predtým ako sa zapojíte do akýchkoľvek kampaní a propagácie, nakoľko sa pri účasti budete musieť podľa nich riadiť.  Akékoľvek dodatočné podmienky a zásady o súkromí Vám budú vopred sprístupnené.

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk Ďaďo Patrik e-shop © 2021